Software Deployment به چگونگی استفاده group policy برای توزیع کردن برنامه بصورت اتوماتیک به کامپیوتر و کاربران می پردازد.
شما می توانید یک برنامه را به کاربران یا کامپیوترها توزیع کنید.اگر یک برنامه برای یک کاربر تعیین شود , زمانی که کاربر به کامپیوتر log on کرد نصب می شود.زمانی که کاربر برای اولین باربرنامه را اجرا کرد , نصب بپایان رسیده است.
اگر برنامه برای یک کامپیوتر تعیین شود , زمانی که کامپیوتر آغاز بکار کند نصب شده است و برای تمامی کاربرهایی که در آن کامپیوتر log on شوند موجود است . زمانی که برای اولین بار کاربر برنامه را اجرا کند , نصب بپایان رسیده است

برای نصب باید موارد زیر را در نظر بگیرید:

1.Domain Controller داشته باشید
2.DNS به درستی کارکند.
3.یک نسخه backup از برنامه (software) که share شده و از طریق my network places نصب شده باشد در اختیار داشته باشید

اکنون از طریق میانبر dsa.msc ( تایپ در run) به active directory users and computer وارد می شویم.بر روی OU مورد نظرمان راست کلیک --> Properties و سپس Group Polcy وارد می شویم

 

group policy

 

با انتخاب گزینه New یک نام برای GPO مورد نظرمان قرار می دهیم (gpo-app)

 

GPO

سپس گزینه Edit را انتخاب و پس از انتخاب user configuration بر روی software setting و software installation راست کلیک می کنیم و new و packege را انتخاب می کنیم

 

نصب نرم افزار


بسته مورد نظر را از طریق my network places انتخاب می کنیم

 

my network places


سپس گزینه published را انتخاب می کنیم

 

published deploy software

اکنون GPO مورد نظر را از طریق فرمان gpupdate در run به روز می کنیم
اکنون زمانی که کاربر در سیستم وارد شد نرم افزار مورد نظر نصب می شود