یک کمپانی کوچک  به یک کمپانی بزرگ تبدیل میشود و تعداد user ها به عددی بزرگ تبدیل شده و مدیریت آن سخت میشود. برای یک مدیر در این مورد بهترین راه این است که user ها را به واحدهای دیگرقسمت کند .OU نیزفقط به این منظور بکار میرود
شما میتوانید شئی های AD را که  برای مدیریتهایی از قبیل users,groups,printer و غیره احتیاج خواهید داشت را بطور منطقی قرار بدهید
شما میتوانید بطور خیلی متفاوت  یکی از unit ها را نسبت به دیگر unit ها اداره کنید
OUها در واقع Group نیستند بلکه آنها محفظه ای از Administartive هستند
هر چیزی که بتوان در واقع در Group و یا در Adtive Directory Data Base بگذارید میتوانید در OU قرار دهید,که  این امر با Groupها  درست نمیشود
تنها اشیا AD  که گروهها هم میتوانند شامل آنها باشندعبارتند از User account ها و یا group account ها.
دیگر تفاوت عمده میان Groups و OU ها این است که شما میتوانید  Group Policy را برای  یک OU بکار ببرید, اما شما نمیتوانید  Group Policy را برای یک Groupاستفاده کنید.ممکن است آن نام دلالت کند ولی آن چیزی نیست که  برای آن Group policy استفاده میشود

ساختن OU ها

ابتدا پنجره Active Directory Users and computers را میگشاییم سپس بر روی دومین راست کلیک میکنیم  سپس New و بعد organizational unit را انتخاب میکنیم

Organizational Unit OU ایجاد

بعد از آن اسم OU مورد نظر را وارد میکنیم

organizational unit name

سپس میتوانیم اطلاعات OU مورد نظر از قبیل توضیحات , آدرس , شهر , استان , کد پستی , کشور را مشخص کنیم

ou