FSMO کنترل کنند ه دامنه (Domain Controller) عملکرد هاي در شبکه را انجام مي دهند.بصورت پيشفرض , اولين Domain Controller در forest (جنگل ) تمامي عملکرد اصلي (operation master ) را نگهداري ميکند . زماني که يک دومين جديد درست کنيد , اولين دومين کنترل کننده سه عملکرد اصلي دومين )RID Master , PDC emulator , Infrastructur master ) را نگهداری ميکند.
FSMO براي کاهش تضاد و تسهيل ارتباطات مربوط به replication بين دومين کنترل ها استفاده ميشود.

انواع Operation Master در يک دومين و سطح جنگل عبارتند از :
1.RID Master
2.PDC Emulator
3.Infrasticture Master
4.Domain Naming Master
5.Schema Master
تنها يک کنترل کننده دومين در دومين (Domain ) يا جنگل (forest) هر يک از نقش ها را انجام مي دهند.

RID Master (Relative Identifer)
هر دومين در جنگل شما دقيقا يک دومين کنترلر دارد که رول RID Master را نگهداري ميکند.هدف از اين رول براي دوباره پرکردن حوضچه ID هاي وابسته (RIDs) استفاده نشده براي دومين و جلوگيري از تخليه شدن اين حوضچه است
وقتي که شما يک منشا امنيتي جديد (user , domputer account ) درست ميکنيد RIDs استفاده ميشود. زيرا SID براي منشا امنيتي جديد بوسيله ادغام Domain SID با يک RID منحصربفرد گرفته شده از حوضچه ساخته شده است.بنابراين اگر شما به آخر RIDs برسيد, قادر به ساختن هر يک از user يا computer account نيستيد و براي جلوگيري از اين اتفاق RID Master حوضچه RID را مانيتور ميکند و RIDs جديد براي دوباره پرکردن زماني که به سقوط در زير سطح معين شده رسيد توليد ميکند.

PDC Emulator
يک دومين کنترلي است که خود را به عنوان (Primary Domain Controller (PDC به ايستگاه هاي کاري , عضو سرورها و دومين کنترل هايي که از نسخه هاي اوليه ويندوز استفاده ميکنند انتشار مي دهد.
تغييرات پسورد در درون يک دومين را تکرار ميکند
همزمان کردن زمان در درون دومين اطمينان حاصل ميکند (و در بين دومين هاي در جنگل )
يک دومين کنترل در هر دومين اين رول ميدهد .

Infrastructure Master
مسير هاي تغيير مکان و تغيير نام object ها را برعهده دارد
بروز رساني اطلاعات دامين کنترل گروه را انجام مي دهد.

Domain Naming Master
از يکتا بودن نام دومينها اطمينان حاصل ميکند
براي اضافه يا حذف يک دومين از جنگل قابل بايد در دسترس باشد.
يک دومين کنترلر در جنگل اين رول را انجام مي دهد

Schema Master
نگهداري شکل (Schema ) براي جنگل را انجام مي دهد.
يک دومين کنترلر در جنگل اين رول را انجام مي دهد.
همانطور که ميدانيد shema يک مجموعه از object است