در این مرحله یک user ایجاد میکنیم تا به واسطه آن به server متصل شویم

start->Programs->Administrative Tools->Active Directory Users and Computers

ویا  Run->dsa.msc

Active Directory Users and Computers

سپس پنجره active directory users and computers نمایان میشود,روی dell.com راست کلیک کرده و new->user را انتخاب میکنیم

new object user

 

پس از اینکه نام user مورد نظر را وارد کردیم و next را زدیم به برای تعیین password به صفحه زیر وارد میشویم

password

پس از اینکه password وگزینه مورد نظر را انتخاب کردیم ساختن user پایان میگیرد

user

گزينه هايي که براي تعيين password قابل انتخاب هستند  به شرح زير ميباشد

User Must Change Password At Next Logon
به اجبار user در اولین log on باید password را عوض کند

User cannot change password
این گزینه از عوض کردن پسورد بوسیله کاربر جلوگیری میکند

Password never expires
این گزینه تمامی تنظیمات مربوط به انقظای پسورد را باطل میکند

Account is disabled
بوسیله این گزینه Administrator میتواند از ورود کاربربه سیستم جلوگیری کند
توجه داشته باشید بوسیله این گزینه account فعال میباشد اما user نمیتواند logon کند