یک domain controller است که درزیر parent domain controller نصب و با parent ارتباط دارد اما در یک محل جدا از parent نصب میشود
بطور مثال میخواهیم  mail.dell.com را نصب کنیم
پس از اجرای فرمان dcpromo و next به پنجره زیر وارد میشویم

domain controller type

سپس child domain را انتخاب میکنیم

create new domain

حال اطلاعات مربوط به administrator را وارد میکنیم

network credentials

حال پنجره نصب child domain ظاهر میشود

child domain installation

حال پنجره NetBIOS name ظاهر میشود

netbios domain name

سپس مراحل نصب را به همان صورت که در Active Directory توضیح و نشان داده شد  میگذرانیم و نصب پایان میگرد و سیستم را restart میکنیم