اگر user بخواهد به صورت  locally(مستقیما در محل ) به server بصورت یک user وارد شود این عمل ممکن نمیباشد و administartor باید برای آن policies را تعیینن کرده باشد

start->administartor tools->domain security policies->local policies->user right assignment->allow logon locally(right click)->properties

domain security settings

سپس add user or group را انتخاب میکنیم

allow log on locally properties

browse را انتخاب میکنیم

add user or group

 

Advanced را انتخاب میکنیم

select user,computers,or group

Find now را انتخاب میکنیم و سه گزینه Administrators,Domain users,Every one را انتخاب میکنیم

select users,computers,or group

 

administrator,domain users,everyone

add user or group

سپس دستور run->gpupdate را اجرا میکنیم
gpupdate مخفف group policy update میباشد