یک نسخه کامل(Replica) از parent domain و child domain است که برای back up و زمانی که domain متوقف شد و برای تعادل بار در domain استفاده میشود

 

additional domain contorller نصب

 

نصب ADC
توجه داشته باشید در ابتدا باید از درست کار کردن DNS در Parent Domain اطمینان حاصل کنیم .برای این منظور بعد از رفتن در cmd فرمان nslookup را اجرا میکنیم تا از صحت درست بودن DNS اطمینان حاصل کنیم
طریقه نصب DNS در فصلهای آینده بطور کامل شرح داده خواهد شد
سپس به دستگاه دیگر که به منظور نصب ADC در نظر گرفته ایم میرویم و تنظیمات ip را از قبیل ip address و preferred DNS را انجام میدهیم
توجه داشته باشید باید ip address با ip دومین اصلی فرق بکند الیته باید در یک range باشد .اما باید دقیقا همان DNS را که در parent domain قرار داده ایم را وارد کنیم.سپس به run میرویم و برای نصب Addition domain فرمان dcpromo را اجرا میکنیم
سپس طبق شکل زیر additional domain controller را انتخاب میکنیم و next را میزنیم

domain controller type

سپس طبق شکل زیر administrator را وارد میکنیم و password که در دومین قرار داده ایم را وارد میکنیم و اسم دومین اصلی را وارد میکنیم

network credentials

سپس browss را انتخاب میکنیم و اسم domain را وارد میکنیم و next را میزنیم و مراحل را همان طور که در نصب parent domain انجام داده ایم انجام میدهیم

additional domain controller