برنامه ای به منظور چک کردن اینکه آیا رشته کلمه داده شده از دو سو یکی است یا خیر

echo Enter a string

read str1

str2=$str1

nc=`expr $str1 | wc -c`

i=`expr $nc - 1`

j=1

while [ $i -gt 0 ]

do

        ch1=`echo $str1 | cut -c $j`

        ch2=`echo $str2 | cut -c $i`

        if [ $ch1 != $ch2 ]

        then

                echo $str1 is not palindrome

                exit

        fi

        j=`expr $j + 1`

        i=`expr $i - 1`

done

echo $str1 is palindrome

 

 

Output 1:

 

Enter a string

malayalam

 

malayalam is palindrome

 

 

 

Output 2:

 

Enter a string

subnetwork

 

subnetwork is not palindrome