در این بخش به چند دستور ساده در لینوکس میپردازیم

از دستورات زیر برای خروج از حساب کاربری استفاده میشود

#logout
#exit


از دستورات زیر برای راه اندازی مجدد سیستم استفاده میشود

#reboot
#init 6


از فرمان زیر برای خاموش کردن سیستم استفاده میشود

#shutdown
#init 0


نمایش تاریخ

#date

 Calander نمایش تقویم

 

#cal

بوسیله دستورزیر سه ماه قبل , جاری , و بعد را مشاهده میکنیم

#cal -3

بوسیله فرمان زیر 12 را مشاهده میکنیم

#cal -y

12 ماه سال مورد نظر را میتوانیم مشاهده کنید

#cal 2005

 

   


 

يکي از خصوصيات جالب لينوکس استفاده دستور کمک مي باشد.بوسيله فرمانهاي زير ميتوانيم درباره فرمان مورد نظرمان اطلاعات کاملي کسب کنيم

#man date
#info date
#date --help
#whatis cal

man به معني manual ميباشد و info به معنی information


 

از دستور cd که به معني change directory ميباشد براي رفتن به يک دايرکتوري مورد نظر ميتوانيم استفاده کنيم

#cd /bin
[root@localhost /bin]#


 

از فرمان ls که به معنی  lists ميباشد محتويات بک دايرکتوري يا فولدر استفاده میکنيم

#ls


 

مشاهده محتويات يک دايرکتوري با جزئيات کامل آن مثل زمان ساخت permission... را با فرمان زیر تشخیص میدهیم

#ls -l

ll که به معني long list ميباشد همان کار فرمان ls -l را انجام ميدهد

#ll

 

از دستور زیر برای دیدن فایلهای مخفی استفاده میشود

#ls -a

 


 

با فرمانهاي زير ميتوانيم صفحه نمايش را پاک کنيم

#clear و يا ctrl+l


 

از فرمان history براي نمايش فرمانهاي اجرا شده استفاده ميتوان استفاده کرد

#history

از اين فرمان به منظور پاک کردن فرمانهاي اجرا شده قبل استفاده ميشود

#history -c

براي نمايش فرمانهاي اجرا شده استفاده ميشود اما نميتوانيم از دکمه هاي اشاره براي بالا و پايين کردن فرمانها استفاده کرد

#history |more

همان کار فرمان بالا را انجام ميدهد با اين توافت که از دکمه هاي اشاره ميتوانيم استفاده کنيم

#history |less